První republika v karikatuřePublikoval raubicova


Analyzovat, demokracie, Gymnázium, Karikatura, Moderní doba 1914-1945, životní styl

Společenský kontext

Společenský kontext

 

Karikatura z časopisu Humoristické listy zachycuje deset let existence tzv. první republiky. Na obrázku z roku 1928 jsou zdůrazněna tři témata, která hýbala tehdejší společností – fronty, soužití s Němci a politická praxe. Karikaturu můžeme využít jako pramen pro reflexi toho, jak byla dobově tato společenská situace vnímána. Zastupuje ovšem jen jeden úhel pohledu a nelze ji brát jako ilustraci společnosti jako celku. Může nám ovšem posloužit jako „zkratka“, která trefně vystihne hlavní body problémů, jež se v dobové společnosti objevovaly. Výpovědní potenciál karikatury posiluje perspektiva srovnání let 1918 a 1928: co se změnilo za deset let, kam jsme se dostali? Obdobné bilancování po deseti letech je běžné i dnes, karikaturu tak můžeme snadno a didakticky produktivně aktualizovat.

 

 


Didaktický proces a jeho cíle

Analyzovat

Žáci rozvíjejí analytické schopnosti při popisu karikatury. Jednotlivé obrazy mezi sebou vzájemně porovnají, hledají rozdíly. Na základě interpretace těchto rozdílů (v čem je jejich smysl) porozumí tomu, na čem je založen humor karikatury (jazykový a obrazový). Vyjádří vlastními slovy, jaký byl asi záměr sdělení.
Práce s karikaturou může přejít i do fáze vlastní tvorby, pokud se ji učitel rozhodne dobově aktualizovat: žáci kreslí karikaturu, která obdobně zachycuje proměnu české společnosti mezi rokem 1989 a současností.


Instrukce

Práce s karikaturou vyžaduje nejprve detailní analýzu obrazu: co vidíte? Žáci by se měli pokusit o vyčerpávající popis. Navazující činnost usnadňuje dvojí perspektiva roku 1918 a 1928. Žáci pokračují srovnáním obrazů. Určení rozdílů již otevírá prostor k interpretaci: žáci si kladou otázky po smyslu zobrazení. Všechna tři témata (fronty, národnostní spory i politická praxe) jsou přítomna i v životě současné společnosti a lze je tak vhodně aktualizovat Učitel může žákům zadat úkol, aby vytvořili podobnou karikaturu „Jak by vypadalo srovnání roku 1989 a dneška?“. Karikatura může posloužit jako hravá expozice dějepisného výkladu o společnosti ČSR. Na její rozbor tak může navázat klasický výklad o sociálních a kulturních dějin, který žákům blíže osvětlí historické souvislosti karikatury: ekonomický a sociální vývoj ČSR, česko-německé vztahy v republice, politická kultura.


Otázky a tipy

1. Popište, co vidíte na obrázcích.
2. Srovnejte jednotlivé dvojice zachycující roky 1918 a 1928. Popište rozdíly mezi zobrazenými jevy.
3. Osvětlete, co se karikatury snaží sdělit.
4. Pokuste se význam jednotlivých dvojic vyjádřit pomocí krátkého hesla.
5. Osvětlete, pomocí čeho karikatura dosahuje humorného vyznění. Dotkněte se obrazové i jazykové složky.
6. O čem vypovídá karikatura jako celek? Co se podle ní ve společnosti změnilo?
7. Nakreslete obdobnou karikaturu, která by vyjadřovala proměnu české společnosti mezi lety 1989 a 2014.


Karikatura 1

Zdroj

Humoristické listy, 1928, r. 71, č. 44, s. 605.

Převzato z http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=HumL
Ústav pro českou literaturu AV ČR , digitalizovaný archiv časopisů.


Přidat komentář